Praher Hose tail 1 1/2" x 38 mm female thread x hose tail 10bar white