Sanitation hose EPDM 19 mm x 27 mm x 4,0 mm 6bar 0.8bar white 20m