Algemene Voorwaarden Bosta België N.V.


1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bosta: Bosta België N.V. gevestigd te België, 9830 Sint – Martens- Latem, Kortrijksesteenweg 204, met ondernemingsnummer 0421072644, bereikbaar via telefoonnummer:+ 32 (0) 92828 , website: www.bosta.be , e-mailadres: info@be.bosta.com Consument: de eindgebruiker in de vorm van de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf; Dag: kalenderdag; Opdrachtgever: degene die een opdracht aan Bosta verstrekt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bosta georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van een middel zonder dat de Opdrachtgever en Bosta gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2 Toepasselijkheid

De Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten tot levering van producten door Bosta aan Opdrachtgever .De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Opdrachtgever verzaakt hiermee dan ook volledig aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden. De niet -tegenstelbaarheid en/of nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de overigen bepalingen. De bepalingen die geen uitwerking zouden hebben, worden vervangen door geldige bepalingen die soortgelijke werking hebben.

3 Installatievoorwaarden en gebruikersvoorwaarden

3.1 Indien van toepassing op de betreffende producten van Bosta is Opdrachtgever verplicht de van Bosta ontvangen desbetreffende installatievoorwaarden onverkort na te leven en/of op te leggen aan diens installateur of, indien de Opdrachtgever geen installateur inschakelt, aan diens Opdrachtgever/afnemer met de verplichting de installatievoorwaarden op te leggen aan de uiteindelijke installateur.

3.2 Opdrachtgever is verplicht de van Bosta ontvangen desbetreffende gebruikersvoorwaarden onverkort na te leven en/of op te leggen aan de Consument of, indien de Opdrachtgever niet direct levert aan de Consument, aan diens Opdrachtgever/afnemer met de verplichting de gebruikersvoorwaarden op te leggen aan de Consument.

3.3 De gevolgen voor het niet (volledig) opleggen van voornoemde installatie- en gebruikersvoorwaarden komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4 Offertes

Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door Bosta binnen twee werkdagen nadat deze door Opdrachtgever zijn aanvaard, worden herroepen. Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien dit per vergissing vergeten is, heeft een aanbod een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend. Indien na offerte en zelfs na aanvaarding van de bestelling de aankoop - en inkoopprijzen wijzigen, kan Bosta haar offerte in die zin aanpassen. . Bosta zal in haar offertes melding maken van het feit dat deze mogelijkheid van wijzigende prijzen zich kan voordien. Wanneer de Opdrachtgever een consument is, zal deze consument slechts gebonden zijn tot betaling van de voormelde extra kosten nadat Bosta de uitdrukkelijke toestemming van de consument heeft gevraagd en ook heeft gekregen. Van door Bosta gedane offertes kunnen deel uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op offertes betrekking hebben. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden Bosta niet. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Bosta de auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, digitale bestanden programmatuur en offertes/aanbiedingen. Deze stukken blijven eigendom van Bosta of haar leveranciers en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze producten op eerste verzoek aan Bosta te retourneren op straffe van een boete van € 175,- per dag. Getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat het geleverde product daaraan hoeft te beantwoorden. Bosta zal op verzoek van Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met recht de meerprijs in rekening te brengen.

5 Totstandkoming overeenkomst

5.1 Een overeenkomst met Bosta komt eerst tot stand wanneer Bosta een aan Bosta gegeven order schriftelijk aanvaard heeft. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Bosta een orderbevestiging verzendt. Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Bosta met de uitvoering daarvan is aangevangen.

5.2 Indien de Opdrachtgever de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bosta onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bosta is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

5.3 De door Bosta aan de Opdrachtgever verzonden (order)bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij de Opdrachtgever binnen 2 dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan Bosta te kennen geeft dat de Opdrachtgever zich niet met de inhoud kan verenigen.

5.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van, of namens Bosta gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Bosta alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door (een) tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Bosta schriftelijk zijn bevestigd.

6 Herroepingrecht Consumenten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever, wanneer deze Opdrachtgever een consument is de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van reden te herroepen gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na de fysieke ontvangst van het product door of namens de Consument of door een vooraf door de Consument aangewezen en aan Bosta bekend gemaakte vertegenwoordiger Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingtermijn van 14 dagen de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt. Indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt. Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt..
6.2 Lid 1 geldt niet in geval van:

- volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument;

 - producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 - producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bosta geen invloed heeft.

6.3 Voor de herroeping kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping in bijlage gevoegd of een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. De bewijslast voor deze herroeping ligt bij de consument.

6.4 Tijdens de termijn van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bosta retourneren, conform de door Bosta verstrekte instructies..

6.5 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht van lid 1, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Consument. Indien de Consument een bedrag heeft betaald, zal Bosta dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping of terugzending, terugbetalen. Indien Bosta de terugzending zelf heeft verzorgd, verricht Bosta voornoemde betaling minus de gemaakte kosten voor terugzending.

7 Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, af- magazijn, exclusief verpakking, vervoer en overige kosten.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 Bosta behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling (7.3 ) is niet van toepassing wanneer de Opdrachtgever een consument is.

7.4 Voorts heeft Bosta het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8 Aflevering- en leveringstermijnen

8.1 Zolang Bosta niet over alle gegevens beschikt die zij ter uitvoering van de order nodig heeft, zijn de aflevertijden ongeldig.

8.2 De door Bosta opgegeven levertijden gelden bovendien ter indicatie en zijn nooit fatale termijnen.

8.3 De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen belemmeringen voor Bosta zijn om de producten te leveren. Overschrijdingen van de levertijden worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk gemeld aan de Opdrachtgever. Overschrijding van de levertijd die niet aan Bosta kan worden toegerekend, kan nooit aanspraak geven op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. In geval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

8.4 Voor zover de Opdrachtgever evenwel een consument is en de goederen door Bosta niet geleverd zijn binnen de 30 dagen na de indicatieve leveringtermijn, heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat hem hiervoor kosten kunnen worden aangerekend.olang Bosta niet over alle gegevens beschikt die zij ter uitvoering van de order nodig heeft, zijn de aflevertijden ongeldig.

8.5 Zolang Bosta niet over alle gegevens beschikt die zij ter uitvoering van de order nodig heeft, zijn de aflevertijden ongeldig.

8.6 Indien partijen overeenkomen dat Bosta het vervoer van de producten op zich neemt, gaat het risico met betrekking tot de producten over op de Opdrachtgever op het moment dat de producten op de door Opdrachtgever aangewezen bestemming uit het transportmiddel zijn geladen.

8.7 Evenwel, indien de Opdrachtgever een consument is, zal wanneer de goederen worden opgestuurd, het risico overgaan op het moment dat de consument of een door hem aangeduide derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen om de goederen vervoeren en deze keuze niet door Bosta was geboden.

8.8 Bosta levert stukgoederen, zoals vermeld op de specificatie en/of factuur. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Bosta het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

8.9 De Opdrachtgever is gehouden de producten binnen de overeengekomen levertijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Bosta gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs (van het niet afgenomen gedeelte) te vorderen. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om tot betaling van de koopprijs over te gaan, worden producten geacht te zijn afgeleverd. Bosta zal de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever opslaan, waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk wordt voor deze kosten. Indien er geen termijn voor afname is overeengekomen, is het bovenstaande eveneens van toepassing indien de producten niet binnen één maand na een uitnodiging van Bosta daartoe door de Opdrachtgever zijn afgenomen.

9 Garantie

9.1 Ten aanzien van de door Bosta geleverde producten zijn aanvullende garantiebepalingen van toepassing die door Bosta, samen met de in artikel 3 genoemde installatie- (indien van toepassing) en gebruiksvoorschriften schriftelijk ter beschikking wordt gesteld. Opdrachtgever is verplicht de van Bosta ontvangen desbetreffende garantievoorwaarden eveneens op te leggen aan de Consument of, indien de Opdrachtgever niet direct levert aan de Consument, aan diens Opdrachtgever / afnemer met de verplichting de garantievoorwaarden op te leggen aan de Consument.

9.2 Op voornoemde garanties kan geen beroep worden gedaan indien:

 a. een beroep op de garantie niet terstond en uiterlijk binnen de 14 dagen na vaststelling van het voorval dat mogelijk voor garantie in aanmerking komt , per aangetekende brief aan Bosta ter kennis zijn gebracht met daarin een of meerdere afbeeldingen en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van het beroep op de garantie onder opgave van het order- en factuurnummer. Voor Opdrachtgevers die consumenten zijn bedraagt deze termijn om beroep te doen op garantie 2 maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

 b. De Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking en/of informatie verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van het beroep op de garantie.

 c. het inroepen van de garantie het gevolg is van: (i) het niet (tijdig) of niet (onverkort) naleven van de installatie- en/of gebruiksvoorwaarden; (ii) opzettelijke beschadigingen en/of vernielingen en misbruik; (iii) mechanische gebreken aan niet door Bosta geleverde zaken; (iv) door de Opdrachtgever en/of Consument uitgevoerde wijzigingen aan de producten; (v) herstel van de producten door niet door Bosta geautoriseerde personen; (vi) het niet (tijdig) of niet (onverkort) opvolgen van aanwijzingen van de producent en/of Bosta en/of de installateur; (vii) onjuiste plaatsing of aansluiting van de producten; (viii) overmachten (ix) osmose;

 d. de Opdrachtgever de producten niet op de juiste wijze heeft vervoerd, geplaatst, opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of Opdrachtgever de producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Bosta voorzien;

 e. de toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Opdrachtgever kan wordt voortgezet;

 f. de Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan.

10 Gebrek

10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de producten grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bosta terstond en uiterlijk binnen de 14 dagen na de levering hiervan op de hoogte te stellen. Voor de Opdrachtgever die een consument is, bedraagt deze termijn 2 maanden vanaf de dag dat waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. Dit in gebreke stellen dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een of meerdere afbeeldingen en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht onder opgave van het order- en of factuurnummer, waarop de betreffende producten zijn geleverd/gefactureerd. Indien de Opdrachtgever niet terstond Bosta wijst op gebreken, die bij (grondig) onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin de producten zijn geleverd in te stemmen met als gevolg verval van alle rechten. Bosta mag zich hierop eveneens beroepen indien zij door de te late melding niet in haar belangen is geschaad.

10.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die Opdrachtgever aan Bosta verstrekt heeft. De Opdrachtgever moet waar het de in offertes, of wat daarvan volgens artikel 3 deel uitmaakt, door Bosta verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Bosta geleverde producten. De door Bosta geleverde producten mogen van de omschrijving in de order afwijken en kwalificeren niet als een gebrek

10.3 indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen, zulks ter beoordeling van Bosta.

a. het annuleringsformulier op de website van Bosta in te vullen. Een link naar de website van Bosta zal worden opgenomen in de Bestelling. Indien de consument van deze methode gebruik maakt, zal Bosta per e-mail bevestigen dat zij de annulering van de consument heeft ontvangen; b. schriftelijk contact op te nemen met Bosta om dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar het adres zoals vermeld op de website van Bosta "Contact": https://www.bosta.com/nl-be/contact-opnemen; of c. via het formulier zoals opgenomen in bijlage 1 te retourneren aan het adres zoals vermeld op de "Contact" website van Bosta: https://www.bosta.com/nl-be/contact-opnemen. 

10.4 Er is geen sprake van een gebrek indien: 

a. de gebreken niet binnen de in lid 1 gestelde termijn en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Bosta ter kennis zijn gebracht;

b. de Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking en of informatie verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de gebreken gevolg zijn van: (i) het niet (tijdig) of niet (volledig) opvolgen van de installatie- en/of gebruiksvoorwaarden; (ii) opzettelijke beschadigingen en/of vernielingen; (iii) mechanische gebreken aan niet door Bosta geleverde zaken; (iv) het niet (tijdig) of niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen van Bosta en/of de producent; (v) overmacht; (vi) osmose;

d. de Opdrachtgever de producten niet op de juiste wijze heeft vervoerd, geplaatst, opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of Opdrachtgever de producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Bosta voorzien;

e. de toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Opdrachtgever wordt voorgezet;

f. de Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan;

 g. Bosta haar verplichtingen niet tijdig nakomt.

11 Gevolgen bij garantie en/of gebrek

11.1 De Opdrachtgever stelt Bosta in de gelegenheid onderzoek te (laten) verrichten naar de ingeroepen garantie en/of het gestelde gebrek. De kosten die Bosta in dat verband maakt komen voor rekening voor de Opdrachtgever indien de inroeping van de garantie onjuist blijkt te zijn en/of er geen sprake van een gebrek blijkt te zijn. Indien de juistheid hiervan niet is te achterhalen of indien het door de Opdrachtgever gestelde gedeeltelijk onjuist blijkt te zijn, worden de kosten evenredig gedragen door Bosta en de Opdrachtgever.

 11.2 Indien het inroepen van een garantie en/of het gebrek naar het oordeel van Bosta na controle daarvan naar haar oordeel juist is, zal zij voor Opdrachtgevers die geen consument zijn, naar de keuze van Bosta hetzij de geleverde producten herstellen, schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij de geleverde producten kosteloos vervangen (door nieuwe dan wel zo goed als nieuwe producten mits de functionaliteit ten minste gelijk is aan het te vervangen product) na terug levering daarvan in de originele toestand, dan wel zorg dragen voor een adequate oplossing in overleg met de Opdrachtgever, hetgeen nooit kan leiden tot (met inachtneming van artikel 12) verdere aansprakelijkheid dan maximaal het bedrag van het factuurbedrag.

 11.3 Indien de geleverde producten worden vervangen, draagt Bosta zorg voor de aflevering van de vervangende producten op de locatie zoals volgt uit artikel 5. Opdrachtgever is gehouden de gebrekkige producten op dezelfde locatie aan Bosta ter beschikking te stellen op zodanige wijze dat Bosta de producten direct kan vervoeren. Eventuele kosten die Bosta in dit verband dient te maken komen voor rekening van Opdrachtgever.

 11.4 Gebreken geven de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van zijn verplichtingen.

 11.5 Wanneer de Opdrachtgever evenwel een consument is zal deze consument naar zijn keuze het recht om van Bosta het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden. De kosten zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal. Een vorm van genoegdoening wordt geacht als buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op :

 - de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben; 

- de ernst van het gebrek aan overeenstemming; 

- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument. 

- De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen :

- indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of 

- indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

- In afwijking hiervan heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

- Elke terugbetaling aan de consument wordt verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze al van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Bosta is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Bosta in de nakoming van enige op haar rustende verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder directe schade wordt verstaan:

 a. de redelijke kosten die Opdrachtgever – nadat Bosta in verzuim zou zijn in verband met artikel 11.2 - zou moeten maken om de prestatie van Bosta aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

 b. de redelijke kosten die Opdrachtgever - indien Bosta in verzuim zou zijn - heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

 c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 12.2 Bosta is nooit aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van:

 a. een of meerdere van de in artikel 9.3 en artikel 10.3 opgenomen gronden;

 b. waterschade en kosten in verband met het verwijderen en/of (opnieuw) installeren van het zwembad, waaronder mede begrepen kosten verbonden aan het legen en vullen van het zwembad;

 c. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld;

 d. het verstrekken door Opdrachtgever van onjuiste c.q. onvolledige informatie.

 12.3 Bosta is slechts aansprakelijk voor de schade aan producten van de Opdrachtgever die haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld. Bosta is voor deze schade niet aansprakelijk indien deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Bosta, in verband met de aard van de werkzaamheden en de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft hoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor rekening van Bosta te doen laten komen. Bosta is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken en eigendommen van de Opdrachtgever.

 12.4 Bosta is niet aansprakelijk voor nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de door haar ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

 12.5 Voor vergoeding komt niet in aanmerking eventuele gevolg -of bedrijf - of andere indirecte schade waaronder uitdrukkelijk begrepen schade in verband met het verwijderen van de geleverde producten, waterschade die niet het rechtstreekse gevolg is van een gebrek in de geleverde producten, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en daarmee samenhangende schade.

 12.6 De gecumuleerde maximale aansprakelijkheid uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook van Bosta is maximaal gelijk aan het factuurbedrag, exclusief btw.

 12.7 Opdrachtgever vrijwaart Bosta tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst, inclusief de in verband daarmee door Bosta te maken kosten.

13 Retourzendingen

13.1 Retourzendingen zijn alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosta. Medewerkers van Bosta zijn niet gerechtigd producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming in ontvangst te nemen. Producten worden bij ontvangst door Bosta gecontroleerd op kwaliteit en kwantiteit en op basis van deze controle vindt eventuele gedeeltelijke creditering plaats, maar slechts onder de volgende voorwaarden:

 a. producten die geretourneerd worden en langer dan 3 maanden geleden zijn gefactureerd, worden onder voorwaarden betreffende kwaliteit en kwantiteit, gecrediteerd tegen een maximale waarde van 80% van de originele factuurwaarde;

 b. producten die langer dan 1 jaar geleden zijn gefactureerd worden niet gecrediteerd;

 c. producten speciaal voor Opdrachtgevers c.q. afnemers besteld worden niet retour genomen. Retourzending geschiedt op risico van de Opdrachtgever, Bosta is niet gehouden deze wederom toe te zenden, behalve in het kader van herstel.


14 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Zolang de Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Bosta heeft voldaan, hieronder begrepen ook verschuldigd geworden intresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling, blijven de geleverde producten eigendom van Bosta. Indien de door Bosta geleverde producten door de Opdrachtgever inmiddels zijn verwerkt en of bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht van Bosta te zijn vervaardigd totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan. Zonder medeweten en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bosta is de Opdrachtgever vóór de betaling niet bevoegd de geleverde producten aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of in eigendom over te dragen en blijft Bosta eigenaar hiervan tot de Opdrachtgever integraal aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan. Ingeval de Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte producten of uit te voeren werkzaamheden ten opzichte van Bosta niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de producten, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde producten, terug te nemen. De Opdrachtgever machtigt Bosta de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden. Bosta verschaft aan de Opdrachtgever op het moment dat de Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde producten onder voorbehoud van pandrecht van Bosta, ten behoeve van andere aanspraken die Bosta op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Bosta zijn medewerking verlenen aan alle handelingen die in dat kader vereist zijn.

15 Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting, door overmaking op een door Bosta aangewezen bankrekening.
15.2 In beginsel vindt levering slechts plaats na betaling. In geval van betaling na levering vindt betaling uiterlijk binnen 30 dagen na de leveringsdatum plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de bankrekening van Bosta als de dag van betaling.
15.3 Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (volledige ) betaling overgaat, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Bosta het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen door de Opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen van Bosta ten opzichte van de Opdrachtgever - waaronder de levering - op te schorten, onverminderd alle andere rechten van Bosta. Ook is Bosta gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen betaling voor aflevering van de producten of een garantie dan wel zekerheid voor tijdige en volledige betaling te verlangen.
15.4 Voorts is Bosta alsdan gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, waarbij op de Opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de reeds geleverde producten in dezelfde staat als waarin deze hem geleverd werden, dan wel de verplichting tot het anderszins ongedaan maken van de door Bosta reeds verrichte prestatie, onverminderd het recht van Bosta op schadevergoeding.
 15.5 De Opdrachtgever is bij laattijdige en/of niet volledige betaling een nalatigheidintrest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar. De Opdrachtgever is bij laattijdige en /of niet volledige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de laattijdige en/of niet betaalde factuurbedragen, met een minimum van 40,00 euro per factuur.
15.6 Iedere betaling van Opdrachtgever wordt in de eerste plaats aangerekend op de door de Opdrachtgever verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
15.7 Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen waarvoor de vervaltermijn nog niet verstreken was of waarvoor in voorkomend geval een afwijkende betalingstermijn was voorzien , ineens opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
15.8 Opschorting en verrekening door de Opdrachtgever van vorderingen van Bosta op de Opdrachtgever worden uitgesloten.
15.9 Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de aflevering van de producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Bosta gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

16 Overmacht

16.1 Indien Bosta door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is Bosta gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, dit naar keuze van Bosta. In geval van overmacht kan de Opdrachtgever Bosta niet tot schadevergoeding aanspreken. Bosta is niet schade-plichtig en de Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden

16.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bosta geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bosta niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Bosta of van derden daaronder begrepen. Bosta heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bosta haar verbintenis had moeten nakomen.


17 Ontbinding

17.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan alle verplichtingen ten opzichte van Bosta voldoet, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) gerechtelijke reorganisatie, stillegging of liquidatie ( vereffening ) van (het bedrijf van) de Opdrachtgever, een gelegd beslag op ( het bedrijf van ) de Opdrachtgever, wordt zij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Bosta het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussen-komst, hetzij (i) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, (ii) de overeenkomst buiten-gerechtelijk te ontbinden, of (iii) enig bedrag door de Opdrachtgever aan Bosta verschuldigd in zijn geheel op te eisen alsmede het recht schadevergoeding te vorderen, zonder dat Bosta tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

17.2 Gehele of gedeeltelijke ontbinding door de Opdrachtgever vindt plaats door een schriftelijke verklaring aan Bosta. Alvorens de Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Bosta richt, zal de Opdrachtgever te allen tijde eerst Bosta schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden. Indien Bosta niet in staat is om na een deellevering haar leveringsplicht te volbrengen is de Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Bosta instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Bosta steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

17.3 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Bosta verrichte prestaties en houdt Bosta onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.


18 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten is enkel Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval zich geschillen voordoen tussen Bosta en haar Opdrachtgever c.q. afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen uitsluitend de rechtbanken van de zetel van Bosta bevoegd zijn. Bosta behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats van de haar Opdrachtgever c.q. afnemer.

19 Persoonsgegevens

Bosta zal de gegevens van de Opdrachtgever uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Bosta neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.