Zeker zijn van snelle verzending van uw bestelling? Plaats uw bestelling voor woensdag 29 november 12.00 uur en uw bestelling wordt dezelfde dag nog verzonden. Ons magazijn is gesloten van 29 november tot 3 december en in deze periode worden geen retourzendingen geaccepteerd.

Algemene voorwaarden Bosta NL

1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Bosta: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bosta B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5465 TG) Veghel aan de Doornhoek 4205, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16035712, bereikbaar via telefoonnummer: 0031 (0) 413-323929; website: www.bosta.nl; e-mailadres: info@nl.bosta.com; Consument: de eindgebruiker in de vorm van de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf; Dag: kalenderdag; Opdrachtgever: degene die een opdracht aan Bosta verstrekt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bosta georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van een middel zonder dat de Opdrachtgever en Bosta gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten tot levering van producten door Bosta aan Opdrachtgever. Desgewenst zal op uw verzoek kosteloos een exemplaar worden toegezonden. Tevens zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden te downloaden op www.bosta.nl/nl-nl/algemenevoorwaarden. In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit de overeenkomst en een bepaling uit de Algemene Leveringsvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

3. Installatievoorwaarden en gebruikersvoorwaarden

Indien van toepassing op de betreffende producten van Bosta is Opdrachtgever verplicht de van Bosta ontvangen desbetreffende installatievoorwaarden onverkort na te leven en/of op te leggen aan diens installateur of, indien de Opdrachtgever geen installateur inschakelt, aan diens Opdrachtgever/afnemer met de verplichting de installatievoorwaarden op te leggen aan de uiteindelijke installateur. 
Opdrachtgever is verplicht de van Bosta ontvangen desbetreffende gebruikersvoorwaarden onverkort na te leven en/of op te leggen aan de Consument of, indien de Opdrachtgever niet direct levert aan de Consument, aan diens Opdrachtgever/afnemer met de verplichting de gebruikersvoorwaarden op te leggen aan de Consument. 
De gevolgen voor het niet (volledig) doorleggen van voornoemde installatie- en gebruikersvoorwaarden komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Offertes

Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door Bosta binnen twee werkdagen nadat deze door Opdrachtgever zijn aanvaard, worden herroepen. Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien dit per abuis vergeten is, heeft een aanbod een geldigheidsduur van 31 Dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend. Van door Bosta gedane offertes kunnen deel uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op offertes betrekking hebben. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden Bosta niet. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Bosta de auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, digitale bestanden programmatuur en offertes/aanbiedingen. Deze stukken blijven eigendom van Bosta of haar leveranciers en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze producten op eerste verzoek aan Bosta te retourneren op straffe van een boete van € 175,- per Dag. Getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat het geleverde product daaraan hoeft te beantwoorden. Bosta zal op verzoek van Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met recht de meerprijs in rekening te brengen.

5. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met Bosta komt eerst tot stand wanneer Bosta een aan Bosta gegeven order schriftelijk aanvaard heeft. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Bosta een orderbevestiging verzendt. Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Bosta met de uitvoering daarvan is aangevangen. 
Indien de Opdrachtgever de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bosta onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bosta is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 
De door Bosta aan de Opdrachtgever verzonden (order)bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij de Opdrachtgever binnen 2 Dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan Bosta te kennen geeft dat de Opdrachtgever zich niet met de inhoud kan verenigen. 
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van, of namens Bosta gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Bosta alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door (een) tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Bosta schriftelijk zijn bevestigd.

6. Herroepingrecht Consumenten

Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever, zijnde een Consument, de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze termijn gaat in op de Dag na ontvangst van het product door of namens de Consument of door een vooraf door de Consument aangewezen en aan Bosta bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
Lid 1 geldt niet in geval van: Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument;Producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bosta geen invloed heeft. 
Tijdens de termijn van 14 Dagen zoals bedoeld in lid 1 zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bosta retourneren, conform de door Bosta verstrekte instructies. 
Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht van lid 1, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Consument. Indien de Consument een bedrag heeft betaald, zal Bosta dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 Dagen na herroeping of terugzending, terugbetalen. Indien Bosta de terugzending zelf heeft verzorgd, verricht Bosta voornoemde betaling minus de gemaakte kosten voor terugzending.

7. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, afmagazijn, exclusief verpakking, vervoer en overige kosten. 
De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. 
Bosta behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
Voorts heeft Bosta het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat

8. Aflevering- en leveringstermijnen

Zolang Bosta niet over alle gegevens beschikt die zij ter uitvoering van de order nodig heeft, zijn de aflevertijden ongeldig. 
De door Bosta opgegeven levertijden gelden bovendien ter indicatie en zijn nooit fatale termijnen. De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen belemmeringen voor Bosta zijn om de producten te leveren. Overschrijdingen van de levertijden worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk gemeld aan de Opdrachtgever. Overschrijding van de levertijd die niet aan Bosta kan worden toegerekend, kan nooit aanspraak geven op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. In geval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht. 
Levering geschiedt “af magazijn”, alwaar de producten zijn opgeslagen door Bosta, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is vermeld. Het risico gaat op de Opdrachtgever over op het moment dat de producten het magazijn verlaten. 
Indien partijen overeenkomen dat Bosta het vervoer van de producten op zich neemt, gaat het risico met betrekking tot de producten over op de Opdrachtgever op het moment dat de producten op de door Opdrachtgever aangewezen bestemming uit het transportmiddel zijn geladen. 
Bosta levert stukgoederen, zoals vermeld op de specificatie en/of factuur. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Bosta het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 
De Opdrachtgever is gehouden de producten binnen de overeengekomen levertijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Bosta gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs (van het niet afgenomen gedeelte) te vorderen. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om tot betaling van de koopprijs over te gaan, worden producten geacht te zijn afgeleverd. Bosta zal de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever opslaan, waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk wordt voor deze kosten. Indien er geen termijn voor afname is overeengekomen, is het bovenstaande eveneens van Datum: Paraaf: 4 toepassing indien de producten niet binnen één maand na een uitnodiging van Bosta daartoe door de Opdrachtgever zijn afgenomen.

9. Garantie

Ten aanzien van de door Bosta geleverde producten zijn aanvullende garantiebepalingen van toepassing die door Bosta, samen met de in artikel 3 genoemde installatie- (indien van toepassing) en gebruiksvoorschriften schriftelijk ter beschikking wordt gesteld. Opdrachtgever is verplicht de van Bosta ontvangen desbetreffende garantievoorwaarden eveneens op te leggen aan de Consument of, indien de Opdrachtgever niet direct levert aan de Consument, aan diens Opdrachtgever / afnemer met de verplichting de garantievoorwaarden op te leggen aan de Consument. 
Op voornoemde garanties kan geen beroep worden gedaan indien: 
a. Een beroep op de garantie niet terstond (dat wil zeggen niet uiterlijk binnen 14 Dagen na ontdekking) per aangetekende brief aan Bosta met daarin een of meerdere afbeeldingen en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van het beroep op de garantie onder opgave van het order- en factuurnummer ter kennis zijn gebracht; 
b. De Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking en/of informatie verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van het beroep op de garantie; c. Het inroepen van de garantie het gevolg is van: (i) het niet (tijdig) of niet (onverkort) naleven van de installatie- en/of gebruiksvoorwaarden; (ii) opzettelijke beschadigingen en/of vernielingen en misbruik; (iii) mechanische gebreken aan niet door Bosta geleverde zaken; (iv) door de Opdrachtgever en/of Consument uitgevoerde wijzigingen aan de producten; (v) herstel van de producten door niet door Bosta geautoriseerde personen; (vi) het niet (tijdig) of niet (onverkort) opvolgen van aanwijzingen van de producent en/of Bosta en/of de installateur; (vii) onjuiste plaatsing of aansluiting van de producten; (viii) overmachten (ix) osmose; 
d. De Opdrachtgever de producten niet op de juiste wijze heeft vervoerd, geplaatst, opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of Opdrachtgever de producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Bosta voorzien; 
e. De toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Opdrachtgever kan wordt voortgezet; 
f. De Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan.

10. Gebrek

Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de producten grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bosta terstond (dat wil zeggen niet uiterlijk binnen 14 Dagen na ontdekking) op de hoogte te stellen. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een of meerdere afbeeldingen en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht onder opgave van het order- en of factuurnummer, waarop de betreffende producten zijn geleverd/gefactureerd. Indien de Opdrachtgever niet terstond Bosta wijst op gebreken, die bij (grondig) onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin de producten zijn geleverd in te stemmen met als gevolg verval van alle rechten. Bosta mag zich hierop eveneens beroepen indien zij door de te late melding niet in haar belangen is geschaad. 
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die Opdrachtgever aan Bosta verstrekt heeft. De Opdrachtgever moet waar het de in offertes, of wat daarvan volgens artikel 3 deel uitmaakt, door Bosta verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Bosta geleverde producten. De door Bosta geleverde producten mogen van de omschrijving in de order afwijken en kwalificeren niet als Datum: Paraaf: 5 een gebrek indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen, zulks ter beoordeling van Bosta. 
Er is geen sprake van een gebrek indien: 
a. De gebreken niet binnen de in lid 1 gestelde termijn en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Bosta ter kennis zijn gebracht; 
b. De Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking en of informatie verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 
c. De gebreken gevolg zijn van: (i) het niet (tijdig) of niet (volledig) opvolgen van de installatieen/of gebruiksvoorwaarden; (ii) opzettelijke beschadigingen en/of vernielingen; (iii) mechanische gebreken aan niet door Bosta geleverde zaken; (iv) het niet (tijdig) of niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen van Bosta en/of de producent; (v) overmacht; (vi) osmose; 
d. De Opdrachtgever de producten niet op de juiste wijze heeft vervoerd, geplaatst, opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of Opdrachtgever de producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Bosta voorzien; 
e. De toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Opdrachtgever wordt voorgezet; 
f. De Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan; 
g. Bosta haar verplichtingen niet tijdig nakomt.

11. Gevolgen bij garantie en/of gebrek

De Opdrachtgever stelt Bosta in de gelegenheid onderzoek te (laten) verrichten naar de ingeroepen garantie en/of het gestelde gebrek. De kosten die Bosta in dat verband maakt komen voor rekening voor de Opdrachtgever indien de inroeping van de garantie onjuist blijkt te zijn en/of er geen sprake van een gebrek blijkt te zijn. Indien de juistheid hiervan niet is te achterhalen of indien het door de Opdrachtgever gestelde gedeeltelijk onjuist blijkt te zijn, worden de kosten evenredig gedragen door Bosta en de Opdrachtgever. 
Indien het inroepen van een garantie en/of het gebrek naar het oordeel van Bosta na controle daarvan naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij de geleverde producten herstellen, schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij de geleverde producten kosteloos vervangen (door nieuwe dan wel zo goed als nieuwe producten mits de functionaliteit ten minste gelijk is aan het te vervangen product) na terug levering daarvan in de originele toestand, dan wel zorgdragen voor een adequate oplossing in overleg met de Opdrachtgever, hetgeen nooit kan leiden tot (met inachtneming van artikel 12) verdere aansprakelijkheid dan maximaal het bedrag van het factuurbedrag. 
Indien de geleverde producten worden vervangen, draagt Bosta zorg voor de aflevering van de vervangende producten op de locatie zoals volgt uit artikel 5. Opdrachtgever is gehouden de gebrekkige producten op dezelfde locatie aan Bosta ter beschikking te stellen op zodanige wijze dat Bosta de producten direct kan vervoeren. Eventuele kosten die Bosta in dit verband dient te maken komen voor rekening van Opdrachtgever. 
Gebreken geven de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van zijn verplichtingen.

12. Aansprakelijkheid

Bosta is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Bosta in de nakoming van enige op haar rustende verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder directe schade wordt verstaan: 
a. De redelijke kosten die Opdrachtgever – nadat Bosta in verzuim zou zijn in verband met artikel 11.2 - zou moeten maken om de prestatie van Bosta aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;Datum: Paraaf: 6 
b. De redelijke kosten die Opdrachtgever - indien Bosta in verzuim zou zijn - heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 
c. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 
Bosta is nooit aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van: 
a. Een of meerdere van de in artikel 9.3 en artikel 10.3 opgenomen gronden; 
b. Waterschade en kosten in verband met het verwijderen en/of (opnieuw) installeren van het zwembad, waaronder mede begrepen kosten verbonden aan het legen en vullen van het zwembad; 
c. Daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld; 
d. Het verstrekken door Opdrachtgever van onjuiste c.q. onvolledige informatie. 
Bosta is slechts aansprakelijk voor de schade aan producten van de Opdrachtgever die haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld. Bosta is voor deze schade niet aansprakelijk indien deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Bosta, in verband met de aard van de werkzaamheden en de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft hoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor rekening van Bosta te doen laten komen. 
Bosta is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken en eigendommen van de Opdrachtgever. Bosta is niet aansprakelijk voor nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de door haar ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. 
Voor vergoeding komt niet in aanmerking eventuele gevolg -of bedrijfs- of andere indirecte schade waaronder uitdrukkelijk begrepen schade in verband met het verwijderen van de geleverde producten, waterschade die niet het rechtstreekse gevolg is van een gebrek in de geleverde producten, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en daarmee samenhangende schade. 
De gecumuleerde maximale aansprakelijkheid uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook van Bosta is maximaal gelijk aan het factuurbedrag. 
Opdrachtgever vrijwaart Bosta tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst, inclusief de in verband daarmee door Bosta te maken kosten.

13. Retourzendingen

Retourzendingen zijn alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosta. Medewerkers van Bosta zijn niet gerechtigd producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming in ontvangst te nemen. Producten worden bij ontvangst door Bosta gecontroleerd op kwaliteit en kwantiteit en op basis van deze controle vindt eventuele gedeeltelijke creditering plaats, maar slechts onder de volgende voorwaarden: 
a. producten die geretourneerd worden en langer dan 3 maanden geleden zijn gefactureerd, worden onder voorwaarden betreffende kwaliteit en kwantiteit, gecrediteerd tegen een maximale waarde van 80% van de originele factuurwaarde; 
b. producten die langer dan 1 jaar geleden zijn gefactureerd worden niet gecrediteerd;
c. producten speciaal voor Opdrachtgevers c.q. afnemers besteld worden niet retour genomen. Retourzending geschiedt op risico van de Opdrachtgever, Bosta is niet gehouden deze wederom toe te zenden, behalve in het kader van herstel.

14. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Zolang de Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Bosta heeft voldaan, hieronder ook verschuldigd geworden rente en of incassokosten, blijven de geleverde producten eigendom van Bosta. Indien de door Bosta geleverde producten door de Opdrachtgever inmiddels zijn verwerkt en Datum: Paraaf: 7 of bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht van Bosta te zijn vervaardigd totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan. Zonder medeweten en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bosta is de Opdrachtgever vóór de betaling niet bevoegd de geleverde producten aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of in eigendom over te dragen en blijft Bosta eigenaar hiervan tot de Opdrachtgever integraal aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Bosta heeft voldaan. Ingeval de Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte producten of uit te voeren werkzaamheden ten opzichte van Bosta niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de producten, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde producten, terug te nemen. De Opdrachtgever machtigt Bosta de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden. Bosta verschaft aan de Opdrachtgever op het moment dat de Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde producten onder voorbehoud van pandrecht van Bosta, ten behoeve van andere aanspraken die Bosta op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Bosta zijn medewerking verlenen aan alle handelingen die in dat kader vereist zijn

15. Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting, door overmaking op een door Bosta aangewezen bankrekening. 
In beginsel vindt levering slechts plaats na betaling. In geval van betaling na levering vindt betaling uiterlijk binnen 30 Dagen na de leveringsdatum plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de Dag van creditering van de bankrekening van Bosta als de Dag van betaling. 
Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (complete) betaling overgaat, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Bosta het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen door de Opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen van Bosta ten opzichte van de Opdrachtgever - waaronder de levering - op te schorten, onverminderd alle andere rechten van Bosta. Ook is Bosta gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen betaling voor aflevering van de producten of een garantie dan wel zekerheid voor tijdige en volledige betaling te verlangen. Voorts is Bosta alsdan gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, waarbij op de Opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de reeds geleverde producten, dan wel de verplichting tot het anderszins ongedaan maken van de door Bosta reeds verrichte prestatie, onverminderd het recht van Bosta op schadevergoeding. 
De Opdrachtgever is bij niet tijdige en/of volledige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand. Alle vorderingen van Bosta zijn alsdan volledig en direct opeisbaar. Indien Bosta door het verzuim van de Opdrachtgever genoodzaakt is de vordering ter incasso aan een derde uit handen te geven, zijn alle daarmee verband houdende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten waaronder mede begrepen de kosten van een faillissementsaanvrage, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom (inclusief BTW) met een minimum van € 40,=. 
Betalingen strekken conform artikel 6:44 B.W. eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 
Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de aflevering van de producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Bosta gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

16. Overmacht

Indien Bosta door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is Bosta gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Bosta. In geval van overmacht kan de Opdrachtgever Bosta niet tot schadevergoeding aanspreken. Bosta is niet schadeplichtig en de Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden. 
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bosta geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bosta niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Bosta of van derden daaronder begrepen. Bosta heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bosta haar verbintenis had moeten nakomen.

17. Ontbinding

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan alle verplichtingen ten opzichte van Bosta voldoet, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Opdrachtgever, wordt zij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Bosta te harer keuze het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij (i) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, (ii) de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, of (iii) enig bedrag door de Opdrachtgever aan Bosta verschuldigd in zijn geheel op te eisen alsmede het recht schadevergoeding te vorderen, zonder dat Bosta tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, onverminderd de haar verder toekomende rechten. 
Gehele of gedeeltelijke ontbinding door de Opdrachtgever vindt plaats door een schriftelijke verklaring aan Bosta. Alvorens de Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Bosta richt, zal de Opdrachtgever te allen tijde eerst Bosta schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden. Indien Bosta niet in staat is om na een deellevering haar leveringsplicht te volbrengen is de Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Bosta instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Bosta steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. 
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Bosta verrichte prestaties en houdt Bosta onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

18. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen die tussen Bosta en Opdrachtgever c.q. afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen in beginsel worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

19. Persoonsgegevens

Bosta zal de gegevens van de Opdrachtgever uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, dat te vinden is op www.bosta.nl/nl-nl/algemenevoorwaarden. Bosta neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

20. Producent

Bosta is geen producent in de zin van artikel 6:187 B