Privacy Beleid 

Dit is de privacyverklaring van MegaGroup Trade Holding B.V. en haar dochterondernemingen (zoals Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber en Aquadrip) (hierna tezamen en in enkelvoud: “MegaGroup”).
MegaGroup bestaat uit een groep groothandels die actief is in de watertechniek in Europa. Voor het onderhouden van (huidige) klantrelaties en het bieden van een betere product- communicatie ervaring, kan het voorkomen dat wij persoonlijke informatie (oftewel alle gegevens die informatie kunnen bevatten over een identificeerbaar natuurlijk persoon) van u verwerken (oftewel het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van informatie). Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over welke persoonlijke informatie wij van u verwerken en hoe we deze binnen onze organisatie gebruiken. 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen MegaGroup is MegaGroup Trade Holding B.V. (Doornhoek 4205, 5465 TG Veghel). De Privacy Officer van MegaGroup is te bereiken op privacy@megagrouptrade.com

Onze naleving van de privacywetgeving

MegaGroup streeft ernaar zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke informatie. Hierbij houden we ons aan de voor ons toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij wijzen erop dat u niet verplicht bent om ons persoonlijke informatie te verstrekken, maar dat veel van de informatie die wij opvragen essentieel is om u onze diensten aan te bieden of om onze diensten aan u te verbeteren. Als u opgevraagde informatie niet verstrekt, kan het zijn dat wij u onze diensten niet kunnen leveren.

Informatie die wij verzamelen

Voor het onderhouden van (huidige) klantrelaties en het bieden van een betere product- communicatie ervaring (zoals websitebezoeken, (telefonisch) contact, contractbeheer, inkoop producten/diensten en uitvoeren logistiek), verwerken wij persoonsgegevens. Deze informatie krijgen wij: 
 • Via het contactformulier op onze site; 
 • Via de cookies die op onze webpagina’s zijn geplaatst (raadpleeg onze cookieverklaring voor een overzicht hiervan); 
 • Via communicatiemiddelen zoals telefoon en e-mail.
Wij verwerken in dit kader de volgende persoonsgegevens: 
 • Klantnummer; 
 • Bedrijfsnaam; 
 • Voor- en achternaam; 
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats); 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • ID voor omzetbelasting; 
 • IP-adressen.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 • Verwerking van uw bestelling (alleen wanneer deze site een webshop bevat); 
 • Beantwoording van uw vragen of opmerkingen;
 • Overeenkomsten met u uit te voeren; 
 • Het sturen van een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, dienstbericht, e-mail of ander elektronisch bericht (bij iedere communicatie wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen);
 • Het uitvoeren van relatiebeheer; 
 • Marktanalyses en klantonderzoeken; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 • Het analyseren, monitoren, optimaliseren en beveiligen van onze websites en gebruikte technologieën; 
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en managementrapporten over de prestaties en status van onze platforms.
De wettelijke grondslagen voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn toestemming (wanneer van toepassing is deze door u ten alle tijde in te trekken), uitvoering van een overeenkomst, behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het adequaat functioneren en verbeteren van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering, zoals het opnemen van telefoongesprekken) of het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. U kunt in sommige gevallen uw persoonsgegevens zelf verwijderen indien u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. U kunt in sommige gevallen uw persoonsgegevens zelf verwijderen indien u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

MegaGroup kan uw persoonsgegevens delen binnen het MegaGroup-concern voor bijvoorbeeld interne administratieve doeleinden. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang. 
MegaGroup deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als u toestemming heeft gegeven, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van één van de doeleinde(n) of als dat wettelijk verplicht is. Derde partijen kunnen bijvoorbeeld groothandels, leveranciers, koeriersdiensten of clouddiensten zijn. Wanneer wij uw persoonlijke informatie delen, hebben wij zowel binnen de groep als met derde partijen afspraken gemaakt met betrekking tot privacy en beveiliging. 
Na uw expliciete toestemming kan uw persoonlijke informatie ook gedeeld worden met Aqua2life, de non-profit stichting van MegaGroup.

Gegevensbeveiliging 

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat de software en technologie die worden gebruikt om de persoonsgegevens te verwerken, volstaan en voldoen aan de huidige wetgeving om ongeautoriseerde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor eenieders privacy zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen ook aan onze verplichting voldoen melding te maken van een eventuele inbreuk op uw persoonsgegevens. 

Informatie veilig versturen buiten de Europese Unie 

Indien het noodzakelijk is om te werken met een ontvanger die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd, bijvoorbeeld omdat zij een dienst aanbieden die niet binnen de EER wordt aangeboden, dan zorgen wij altijd voor adequate en passende waarborgen. 
Wij maken gebruik van derde partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie voor bepaalde verwerkingen. Hiervoor hebben wij passende veiligheidsmaatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is. 

Derde partijen 

In het kader van onze dienstverlening kunnen de volgende derde partijen persoonsgegevens verwerken: 

Derde Partij

Reden

Google Analytics

Informatie over het functioneren van de website en het optimaliseren van de klantervaring.

ShopWare

Optimaliseren van de webshop en de klantervaring.

AppyThings

Optimaliseren van de webshop en de klantervaring.

MailChimp

Informatie en vragenlijsten sturen voor het optimaliseren van de klantervaring.

SurveyMonkey

Informatie en vragenlijsten sturen voor het optimaliseren van de klantervaring.

Sana-commerce

Optimaliseren van de webshop en de klantervaring.

TeamLeader

Verwerken van klachten van klanten, taken aanmaken voor reparaties en terugsturen van gemaakte artikelen. 

Feedback Company

Voor het verzamelen van reviews maken we gebruik van de Feedback Company.

Watermelon

Voor onze chatfunctie maken we gebruik van Watermelon.

Hotjar

Hotjar is een technologische dienst die MegaGroup helpt om de ervaringen en behoeften van gebruikers van deze website beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd er wordt doorgebracht op welke pagina’s en hoe vaak op welke links wordt geklikt).

Adyen

Om bestellingen af te kunnen handelen maken we gebruik van verschillende betaalmethodes.

Close Alerts

Om aan klanten feedback te vragen in onze e-mails maken we gebruik van Close Alerts.

Touch Incentive Marketing

Klanten van Bosta kunnen deelnemen aan het Waterpoints loyaliteitsprogramma. Voor de ontwikkeling en beheer van het Waterpoints Incentive programma is Bosta een partnership aangegaan met Touch Incentive Marketing

Google Ads Customer Match

Wij maken gebruik van Google Ads Customer Match. Customer Match is een functie van Google Ads met behulp waarvan klanten effectiever kunnen worden bereikt en op een gepersonaliseerde manier kunnen worden aangesproken in Google Search, het tabblad Google Shopping, Gmail, YouTube en Google Networks voor advertenties. De personalisatie van Google Ads is gebaseerd op toewijzing tot een doelgroep en wordt uitgevoerd door Google met behulp van informatie uit uw Google-account. Google ontvangt hiervoor klantgegevens in de vorm van gehashte codes en vergelijkt deze met haar eigen gebruikersdatabase.

Indien u dit niet wenst, kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@megagrouptrade.com.Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij verzoeken derden om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke jou bieden. 

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Uw gegevens verwijderen, wijzigen of opvragen 

U kunt beroep doen op de volgende rechten zoals benoemd in de AVG (Artikel 13 t/m 20): 
 • Recht op informatie: Het recht om te vragen hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt. 
 • Inzagerecht: Het recht om te controleren of, en op welke manier, uw persoonlijke informatie wordt verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren. 
 • Recht van verzet: U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke informatie niet langer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In sommige gevallen heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
U kunt ons bereiken via het e-mailadres privacy@megagrouptrade.com. Op uw verzoek wordt binnen een maand gereageerd. We behouden ons het recht voor om bij complexe vraagstukken deze periode eenmalig met maximaal twee maanden te verlengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor Nederland kan dit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Wijzigingen van deze verklaring 

Om te voldoen aan de voor ons toepasselijke wet- en regelgeving zullen wij dit document continu blijven herzien en aanpassen. Deze privacyverklaring wordt regelmatig beoordeeld en waar nodig gewijzigd. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, om zo op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via privacy@megagrouptrade.com. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 maart 2022.